0

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

เลือกซื้อสินค้าเพิ่มเติม

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บทนำ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ www.m2spop.com (“เว็บไซต์”) เว็บไซต์นี้ ดำเนินการโดย บริษัท ไดค่อน (“บริษัทฯ”) ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมายไทย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 642 – 644 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

บริษัทฯ ยึดมั่นและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการป้องกัน รักษา และให้ความเคารพในความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อชี้แจงการเก็บรักษา รวบรวม บันทึก ยึดถือ เปิดเผย ใช้งาน หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญแก่ความเป็นส่วนตัวของลูกค้าทุกท่านอย่างสูง บริษัทฯ จึงจะใช้ข้อมูลบางส่วนเฉพาะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ

ทั้งนี้ เมื่อมีการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือ สมัครบัญชีผู้ใช้งานกับบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลงและยินยอมตามเงื่อนไขเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว และท่านยินยอมให้บริษัทฯ เก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามเงื่อนไขที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นจริงหรือเท็จที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เช่น ชื่อ อายุ วันเดือนปีเกิด เพศ เลขที่หนังสือเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า ข้อมูลการชำระเงิน ชื่อผู้ใช้งาน รูปประวัติ ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (“อีเมล”) ที่อยู่อินเตอร์เน็ตโปรโตคอล (“IP”) รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับความชอบส่วนบุคคลและอุปนิสัยในซื้อสินค้าของท่านด้วย

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

 • เมื่อท่านได้เข้าถึง ใช้บริการ เยี่ยมชม ลงทะเบียน หรือสมัครบัญชีผู้ใช้งาน
 • เมื่อท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น การชิงรางวัล การประกวด เป็นต้น
 • เมื่อท่านส่งแบบฟอร์มต่าง ๆ ให้แก่บริษัทฯ เช่น แบบฟอร์มการสมัครเป็นสมาชิก แบบฟอร์มอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือการบริการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะได้ส่งทางออนไลน์ หรือ แบบเอกสาร
 • เมื่อท่านได้ทำข้อตกลงใด ให้เอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อระหว่างท่านกับบริษัทฯ
 • เมื่อท่านได้ดำเนินธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านได้แสดงความคิดเห็น ติชม ร้องเรียน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล หรือทางโทรศัพท์
 • เมื่อท่านใช้บริการบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการภายนอกของบริษัทฯ เช่น การชำระเงินค่าสินค้า การขนส่ง เป็นต้น
 • เมื่อท่านติดตั้งแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน และได้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet) เป็นต้น
 • เมื่อท่านได้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทฯ ด้วยเหตุผลอื่น ๆ

การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • ตรวจสอบและยืนยันตัวตนเพื่อดำเนินการในการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งาน รวมทั้งการจดจำการลงทะเบียนของท่าน
 • การเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ด้วยการใช้ชื่อผู้ใช้งานของท่าน และการจัดการบัญชีผู้ใช้งานของท่าน
 • ดำเนินการให้ธุรกรรมของท่านให้เสร็จสมบูรณ์ การจัดส่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อของท่าน การชำระเงิน การคืนสินค้า การตอบคำถาม ความคิดเห็น คำติชมต่าง ๆ
 • จัดส่งข้อมูลสินค้าของบริษัทฯ ที่ท่านอาจสนใจ รวมถึงข้อมูลข่าวสารสินค้าใหม่ การประกวด การแข่งขัน การชิงรางวัล ข้อเสนอพิเศษ (โปรโมชั่น) แบบสำรวจความพึงพอใจของท่าน และแบบสำรวจอื่นๆ (เมื่อท่านได้ให้ความยินยอมแล้ว) และดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของท่าน
 • แจ้งการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัทฯ
 • ติดต่อและสื่อสารกับท่านไม่ว่าจะทางข้อความ อีเมล ไปรษณีย์ หรือรูปแบบใดๆ เพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างท่านกับบริษัทฯ หรือเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลส่วนตัวบางส่วนของท่านอาจปรากฏอยู่บนหน้าซองจดหมาย หรือกล่องใด ๆ เพื่อดำเนินการดังกล่าว
 • เข้าถึงท่านบนสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) ไลน์ (Line) เป็นต้น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมผ่านทางการโฆษณาของบริษัทฯ
 • จดจำความต้องการและความชอบของท่านเพื่อใช้ในการบริหาร จัดการ พัฒนาการให้บริการและสินค้าของบริษัทฯ
 • จัดทำสถิติหรือรวบรวมฐานข้อมูลของผู้ซื้อเพื่อนำมาใช้งานภายในบริษัทฯ เช่น พัฒนาเว็บไซต์ ปรับปรุงสินค้าเพื่อให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น
 • ประกอบการประเมินผลการให้บริการของบริษัทฯ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขเว็บไซต์ การให้บริการ การผลิตสินค้าใหม่ การตรวจสอบภายใน เป็นต้น

การเปิดเผยและการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ขอรับรองว่าบริษัทฯ ไม่จำหน่าย ให้ โอน หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่าน แก่บุคคลภายนอกโดยประการอื่นนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือให้บุคคลภายนอกร่วมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 • บริษัทในเครือหรือในกลุ่มเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 • บริษัทที่ร่วมการดำเนินธุรกิจ ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง ตัวแทน หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ใช้งานเพื่อสนับสนุนธุรกิจและการให้บริการแก่ท่าน เช่น รวบรวมคำสั่งซื้อ การบริหารจัดการสินค้า การส่งเสริมการขาย การทำการตลาด การบริการเทคโนโลยี การดำเนินการชำระเงิน การจัดส่งสินค้า การส่งจดหมาย การให้บริการด้านโทรคมนาคมหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวข้างต้นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้เท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการแก่ท่านหรือแทนบริษัทฯ และห้ามใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยเด็ดขาด
 • สื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ ที่บริษัทฯ ให้ความไว้วางใจและมีความจำเป็นต้องอาศัยบุคคลที่สามที่ได้รับความไว้วางใจเหล่านั้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจในนามของบริษัทฯ เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) โดยบริษัทฯ จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการเท่านั้น และบริษัทฯ ห้ามบุคคลที่สามเหล่านั้นใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับจากบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยเด็ดขาด
 • ข้อมูลเชิงสถิติของผู้ซื้อและใช้บริการยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่สามารถระบุตัวตนของท่านแก่บริษัทที่ให้บริการด้านการตลาด โฆษณา การปรับปรุงเว็บไซต์ เป็นต้น
 • ผู้ซื้อหรือผู้รับโอนกิจการ ในกรณีที่บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้าง ควบรวมกิจการ ขายหรือโอนทรัพย์สินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยบริษัทฯ จะโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รวบรวมและจัดเก็บไว้ไปให้ผู้ซื้อ หรือผู้รับโอนกิจการ ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการตามสมควรให้บริษัทฯ ผู้ซื้อ หรือผู้รับโอนปฏิบัติตามเงื่อนไขในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 • บุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากท่าน
 • เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ ศาล หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย

มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ รับรองว่าบริษัทฯ จะจัดเก็บ รักษา และสงวนไว้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัยและเป็นความลับ โดยจะบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและตามสมควรเพื่อดูแลความปลอดภัย ปกป้อง การเข้าถึง การนำไปใช้งานในทางที่ผิด การป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และจะจัดการให้บุคคลที่สามซึ่งได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดำเนินตามมาตรการเดียวกับบริษัทฯ

บริษัทฯ จะเก็บรักษาและดำเนินการให้ผู้ให้บริการอื่น ๆ ของบริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อจุดประสงค์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันถึงความปลอดภัยทั้งหมดในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกถ่ายโอนมายังเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต แต่บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้พนักงานสอบถามรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งานของท่านไม่ว่าผ่านการสื่อสารใด ๆ ก็ตาม เช่น โทรศัพท์ อีเมล หากท่านไม่ได้เรียกร้องหรือยินยอม

ข้อแนะนำในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาอย่าเปิดเผยรหัสผ่านให้บุคคลภายนอกทราบ และไม่ควรบันทึกข้อมูลการเข้าระบบของท่านในคอมพิวเตอร์ที่ท่านต้องใช้งานร่วมกับบุคคลอื่น

เทคโนโลยีคุกกี้ (Cookies)

บริษัทฯ ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์เพื่อช่วยในการระบุตัวตนของลูกค้าแต่ละราย เก็บข้อมูลจากบราวเซอร์ของท่าน และจดจำตัวท่าน จึงทำให้เว็บไซต์และสินค้าของบริษัทฯ สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของท่านมากขึ้น ท่านจึงสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกและง่ายมากขึ้น บริษัทฯ ยังใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลสถิติจากผู้ใช้งานของเว็บไซต์ เพื่อช่วยให้บริษัทฯ พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ข้อมูลสถิติดังกล่าวจะไม่มีการระบุตัวตนของท่าน ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับผ่านคุกกี้ เช่น อินเตอร์เบราเซอร์ เลขหมาย IP ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าใช้เว็บไซต์ เป็นต้น

เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ถือว่าท่านตกลงยอมรับการใช้คุกกี้ของบริษัทฯ โดยทั่วไปอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ (Internet Browsers) จะถูกตั้งค่าให้ยอมรับการใช้งานคุกกี้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามท่านมีสิทธิเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าดังกล่าวเพื่อหยุดการทำงานของคุกกี้ได้ตลอดเวลา ท่านสามารถหยุด หรือ เริ่มการทำงานคุกกี้ได้โดยการตั้งค่าที่อินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ของท่าน (โปรดศึกษาวิธีจากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ ะราย) ทั้งนี้ การหยุดการทำงานคุกกี้อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อย่างสมบูรณ์ เช่น ไม่สามารถเยี่ยมชมพื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์ได้ เป็นต้น

การเก็บข้อมูลโดยบุคคลภายนอก

 • Google Analytics เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นเครื่องมือการวิเคราะห์จาก Google Inc. (“Google”) โดย Google Analytics ใช้คุกกี้ในการช่วยเว็บไซต์วิเคราะห์รูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นโดยคุกกี้จะถูกส่งไปจัดเก็บไว้ที่เซิฟเวอร์ของ Google ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ Google จะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ IP ของท่านกับข้อมูลอื่น ๆ ที่เก็บรักษาไว้โดย Google ท่านสามารถหยุดการทำงานของคุกกี้ได้โดยการตั้งค่าที่อินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ของท่านเอง
 • Facebook and Instagram Analytics บริษัทฯ ใช้ Facebook and Instagram Analytics โดยการใช้คุกกี้ในการรวบรวมข้อมูลในกรณีที่ท่านมีบัญชีผู้ใช้งานเฟสบุ๊ค เข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเฟสบุ๊ค หรือเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเฟสบุ๊ค (Facebook Products) เช่น เมสเซนเจอร์ (Messenger) อินสตาแกรม (Instagram) ข้อมูลที่ Facebook and Instagram Analytics จะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เช่น พื้นที่ที่อาศัย อายุ เพศ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ เป็นต้น Facebook and Instagram Analytics จะช่วยให้บริษัทฯ เข้าใจถึงความชอบ ประวัติการเข้าชม และความต้องการของลูกค้าแต่ละรายมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาสินค้า เว็บไซต์ การโฆษณา และการตลาดของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ท่านสามารถควบคุมการใช้งานคุกกี้บนเฟสบุ๊คได้โดยการตั้งค่าบนเฟสบุ๊คหรือตั้งค่าบนอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ของท่าน
 • Twitter Analytics บริษัทฯ ใช้ Twitter Analytics ในการรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติของผู้เข้าชมและผู้สนใจทวิตเตอร์ เช่น จำนวนผู้เข้าชม จำนวนการรีทวีต (Retweet) การคลิกลิงค์ การตอบกลับ หรือการปฏิสัมพันธ์อื่นๆ ต่อแต่ละทวีต โดยข้อมูลที่ถูกรวบรวมจะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านหรือใช้เพื่อสืบค้นตัวตนของท่านได้ บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลเชิงสถิติเพื่อปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาสินค้า เว็บไซต์ สินค้า การบริการ การตลาด และการโฆษณาของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด
 • การเพิกถอนความยินยอม

  ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมใด ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ หากท่านไม่ต้องการให้เราติดต่อสื่อสารกับท่านทางอีเมล ท่านสามารถแจ้งความประสงค์แก่บริษัทฯ ได้ตลอดเวลาโดยการเลือกยกเลิกรับข้อมูลข่าวสาร (Unsubscribe) ที่ปรากฏอยู่ในอีเมลที่ถูกส่งให้ท่าน หรือส่งอีเมลมาที่ info@m2spop.com

  การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

  บริษัทฯ จะตรวจสอบและปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อความเหมาะสมกับปัจจุบันเป็นครั้งคราว บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า บริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวไว้บนเว็บไซต์

  ติดต่อบริษัทฯ

  หากท่านมีความกังวลหรือมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถติดต่อที่เบอร์ 020927777 หรืออีเมล info@m2spop.com

  วันที่ปรับปรุงล่าสุด 03/10/2561

สั่งซื้อและชำระเงิน